Provozní řád Radioklubu OK1KUR

§ 1

Provozovatel Radioklubu

  Radioklub s volací značkou OK1KUR je provozován Fakultou elektrotechnickou, ČVUT v Praze (FEL) se sídlem Technická 2, 166 27, Praha 6 – Dejvice. Pro jeho činnost je
dislokována místnost B3-903 spravovaná Katedrou telekomunikační techniky.

§ 2

Organizační struktura

  Radioklub tvoří dvě organizační jednotky Družicová sekce a Radioamatérská sekce.

§ 3

Správa Radioklubu

  Správou Radioklubu a odpovědnou osobou za užívání vybavení místnosti a jeho vybavení v souladu s provozními předpisy katedry a FEL je na základě pověření vedoucím
Katedry telekomunikační techniky odpovědný vedoucí Radioklubu.

§ 4

Řízení činnosti

  a) Činnost družicové sekce řídí vedoucí družicové sekce.

b) Činnost radioamatérské sekce řídí vedoucí operátor, který je registrován u Českého telekomunikačního úřadu.

c) V případě prezenčního využívání rádiového vybavení Radioklubu v režimu vysílání v družicové a radioamatérské sekci osobami, kteří nemají platnou radioamatérskou
licenci (volací značku), podléhá tato činnost dozoru vedoucího operátora.

d) Využívání vysílacích zařízení prostřednictvím internetového připojení je omezeno pouze pro osoby mající platnou radioamatérskou licenci.

§ 5

Členství

  a) Členy Radioklubu mohou být na základě schválení přihlášky vedoucím Radioklubu:

i) zaměstnanci FEL,

ii) studenti FEL,

iii) žáci a studenti spolupracujících základních a středních škol.

b) Seznam členů je uveden v Knize přítomných a publikován na internetových stránkách Radioklubu.

§ 6

Přístup do Radioklubu

  a) Přístup do místnosti Radioklubu, kromě pověřených pracovníků FEL a Katedry telekomunikační techniky, mají:

i) vyjmenované osoby v §3 a §4,

ii) členové Radioklubu,

iii) za přítomnosti vyjmenovaných osob v §3 a §4 pozvané osoby.

b) Vzdálený přístup prostřednictvím internetové sítě k zařízením, které tento způsob umožňují, mají osoby z řad členů Radioklubu a případně další po provedené registraci
a udělení přístupových práv.

§ 7

Provozní podmínky pro využívání místnosti Radioklubu a jeho vybavení

  Osoby využívající místnost Radioklubu a jeho technické vybavení musí splňovat a dodržovat:

a) požadavky bezpečnosti práce stanovené pro laboratoře provozovatele,

b) požadavky stanovenými vedoucími osobami Radioklubu vyjmenovanými v § 4,

c) využívat technické vybavení Radioklubu v souladu s provozními manuály,

d) bezprostředně po zjištění závad nebo poškození veškerého vybavení Radioklubu informovat jeho vedoucí osoby,

e) využívání vysílacích rádiových zařízení se řídí pokyny vedoucího operátora, popřípadě vedoucího družicové sekce a musí být vždy prováděno v souladu a v rozsahu dané
jejich uživatelskými manuály,

f) neprovádět jakýkoliv zásah do vybavení místnosti Radioklubu a do instalovaných technických zařízení nebo manipulace s nimi bez vědomí vedoucích osob Radioklubu,

g) po ukončení činnosti rádiových zařízení (mimo případů vzdáleného využívání) vždy odpojovat použité antény od jejich anténních vstupů a vypnout napájecí zdroje,

h) vstup na střechu a k anténním systémům mají pouze proškolené osoby splňující požadavky bezpečnosti práce pro práci ve výškách na základě pokynů vydaných
vedoucími osobami Radioklubu,

i) provádět zápisy o docházce a aktivitách do Knihy přítomných a v případě vysílání do Provozního deníku,

j) věnovat náležitou pozornost úspornému používání osvětlení, elektrického topení a klimatizace,

k) udržovat pořádek a čistotu místnosti a vybavení Radioklubu,

l) Využívání počítačové sítě se řídí pravidly používání sítě ČVUT, které jsou dostupné na https://intranet.fel.cvut.cz/cz/rozvoj/PR_1999_08.pdf.

V případě porušení uvedených pravidel může být dotyčné osobě pozastaveno členství v radioklubu.

§ 8

Provozní doba

Provozní doba Radioklubu (presenční a vzdálená prostřednictvím internetu) je stanovována podle potřeby a je zveřejňována na internetových stránkách Radioklubu.

§ 9

Informace a kontakty

  a) Veškeré informace o činnosti a využívání Radioklubu a kontakty jsou veřejně publikovány na internetové stránce Radioklubu: https://radioklub.fel.cvut.cz/.

b) Pro písemný kontakt je vyhrazena e-mailová adresa: radioklub@cvut.cz.

§ 10

Účinnost provozního řádu

  Tento provozní řád vstupuje v platnost ke dni uvedenému v jeho podpisové části.

 

V Praze dne: 1. června 2023

Jiří Vodrážka v. r.                                                                Petr Ondráček v. r.

vedoucí Katedry telekomunikační techniky                                       vedoucí Radioklubu

 

Ke stažení

Provozní řád Radioklubu OK1KUR