Provozní řád Radioklubu OK1KUR (verze 1.0)

§1

Provozovatel Radioklubu

Radioklub s volací značkou OK1KUR je organizační součástí Katedry telekomunikační techniky Fakulty elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze (FEL) v budově fakulty Technická 2, 166 27, Praha 6 – Dejvice, v místnosti č. T2:B3-903.

§2

Organizační struktura

Radioklub tvoří dvě organizační jednotky Družicová sekce a Radioamatérská sekce.

§3

Odpovědná osoba

Správou Radioklubu a odpovědnou osobou za užívání vybavení místnosti a jeho vybavení v souladu s provozními předpisy katedry a FEL je na základě pověření vedoucím Katedry telekomunikační techniky odpovědný vedoucí Radioklubu.

§4

Řízení činnosti

 1. Činnost obou sekcí řídí vedoucí operátor, který je registrován u Českého telekomunikačního úřadu.
 2. V případě prezenčního využívání rádiového vybavení Radioklubu v režimu vysílání v družicové a radioamatérské sekci osobami, které nemají platné individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, podléhá tato činnost dozoru oprávněného operátora.
 3. Využívání vysílacích zařízení prostřednictvím internetového připojení je omezeno pouze pro osoby, které mají platné individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů.

§5

Členství

 1. Členy Radioklubu mohou být na základě schválení přihlášky vedoucím Radioklubu:
  1. zaměstnanci FEL,
  2. studenti FEL.
 2. Seznam členů je uveden v Knize přítomných a publikován na internetových stránkách Radioklubu

§6

Přístup do Radioklubu

 1. Přístup do místnosti Radioklubu, kromě pověřených pracovníků FEL a katedry telekomunikační techniky) mají:
  1. vyjmenované osoby v §3 a §4,
  2. členové Radioklubu,
  3. za přítomnosti vyjmenovaných osob v §3 a §4 pozvané osoby.
 2. Vzdálený přístup prostřednictvím internetové sítě k zařízením, které tento způsob umožňují, mají osoby z řad členů a případně dalších po provedené registraci a udělení přístupových práv.

§7

Provozní podmínky pro využívání místnosti Radioklubu a jeho vybavení

Osoby využívající místnost Radioklubu a jeho technické vybavení musí splňovat a dodržovat:

 1. požadavky bezpečnosti práce stanovené pro laboratoře provozovatele. Obsluhovat samostatně elektrická zařízení smí pouze osoby poučené dle § 5 NV 194_2022 nebo osoby znalé dle § 6,7 NV 194_2022. Osoby bez elektrotechnické kvalifikace dle NV 194_2022 smí pracovat pouze pod dozorem osob s kvalifikací dle § 6,7 NV 194_2022. V případě obsluhy elektrických zařízení studenty Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze (FEL) je podmínkou absolvování předmětu BOZP – BEZB nebo BOZP – BEZM,
 2. požadavky stanovenými vyjmenovanými v §4,
 3. využívat technické vybavení Radioklubu v souladu s provozními manuály,
 4. bezprostředně po zjištění závad nebo poškození veškerého vybavení informovat vedoucího Radioklubu,
 5. využívání vysílacích rádiových zařízení se řídí pokyny oprávněných operátorů a musí být vždy prováděno v souladu a v rozsahu dané jejich uživatelskými manuály,
 6. neprovádět jakýkoliv zásah do vybavení místnosti Radioklubu a do instalovaných technických zařízení nebo manipulace s nimi bez vědomí oprávněného operátora nebo vedoucího Radioklubu,
 7. po ukončení činnosti rádiových zařízení (mimo případů vzdáleného využívání) vždy odpojovat použité antény od jejich anténních vstupů a vypnout napájecí zdroje,
 8. vstup na střechu a k anténním systémům je zakázán. Výjimku mají pouze prokazatelně proškolené osoby splňující požadavky bezpečnosti práce pro práci ve výškách na základě nařízení vydaných odpovědným vedoucím Radioklubu,
 9. provádět zápisy o docházce a aktivitách do Knihy přítomných a v případě vysílání do Provozního deníku,
 10. věnovat náležitou pozornost úspornému používání osvětlení, elektrického topení a klimatizace,
 11. udržovat pořádek a čistotu místnosti a vybavení Radioklubu,
 12. využívání počítačové sítě se řídí pravidly používání sítě ČVUT, které jsou dostupné na https://intranet.fel.cvut.cz/cz/rozvoj/PR_1999_08.pdf.

V případě porušení uvedených pravidel může být dotyčné osobě pozastaveno členství v radioklubu.

§8

Provozní doba

Provozní doba Radioklubu (presenční a vzdálená prostřednictvím internetu) je stanovována podle potřeby a je zveřejňována na internetových stránkách Radioklubu.

§9

Informace a kontakty

 1. Veškeré informace o činnosti a využívání Radioklubu a kontakty jsou veřejně publikovány na internetové stránce Radioklubu: https://radioklub.fel.cvut.cz.
 2. Pro písemný kontakt je vyhrazena e-mailová adresa: radioklub@cvut.cz.

§10

Účinnost provozního řádu

Tento provozní řád vstupuje v platnost ke dni uvedenému v jeho podpisové části.

 

V Praze dne: 3. dubna 2024

 

Jiří Vodrážka v. r. Petr Ondráček v. r.
vedoucí Katedry telekomunikační techniky vedoucí Radioklubu

 

Ke stažení